Formand Charlotte Dræger bød alle velkommen til det årlige beboermøde.

Beboerrepræsentationen præsenterede sig hver især.

Herudover deltog Thomas Bang(Akelius), Lars Braget Nielsen (Administrator, Akelius) Dennis Kongstad (Akelius), Henrik Andreasen (ejendomsinspektør).

Claus Højte fra LLO.

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Godkendelse af regnskab
 5. Fastsættelse af kontingent

  a) Bestyrelsen foreslår fastsættelse af nuværende aftale, hvor kontingentet følger den lovbestemte sats i lejelovgivningen (Maximum-satsen er pt. 346 kr. årligt pr. lejemål)

 1. Forslag

  a) Forslag skal være beboerrepræsentationen i hænde senest 18/3 2018

 1. Fremtidig virksomhed
 2. Valg af beboerrepræsentanter

Bestyrelsen modtager genvalg

 1. Valg af 2 suppleanter
 2. Valg af Revisor

Hans Kristensen modtager genvalg

 1. Evt.

Pkt. 1

Claus Højte blev valgt til dirigent. Han takkede og oplyste, at indkaldelsen til mødet var lovligt varslet.

Pkt. 2:

Maibritt Nikolau blev valgt som referent.

Pkt. 3:

Formanden læste beretningen op.

Som formand for beboerforeningen, skal jeg ifølge bekendtgørelse om beboerrepræsentation, afholde foreningens beretning for det forløbne år.

BR kan i det forløbne år, se tilbage på endnu et interessant år med mange forandringer og mange udfordringer for os alle her i Domus Vista.

Ved sidste beboermøde i 2017, var vores hus netop blevet solgt til et svensk firma Akelius. De havde ikke selv mulighed for at være til stede den aften, men Pernille Hagemann fra Deas kom og holdt et oplæg omkring salget og fremtiden. Og beboerne havde mulighed for at stille spørgsmål.

Siden da har der desværre været utrolig mange udfordringer.

Beboere fik forkerte husleje opkrævninger, for meget opkrævning for p-plads. Deas besvarede ikke deres henvendelser, hvorfor vi blev kontaktet i håb om at vi kunne gøre noget… Vi kontaktede også Deas, uden held, og herefter LLO som også prøvede at hjælpe ved at skrive til Deas, og henstillede til at de berørte lejere modtog tilbagebetaling hurtigt. Stort set hver gang man henvendte sig, var der kommet en ny administrator, ja, I kan vel levende forestille jer at vi fik breve og opkald nok, og at vi, som I andre også mærkede, var i en brydningstid.

Vi tænkte til sidst på, om der er en strategi om at en Beboerforening ikke er nødvendig i fremtiden. Når man ikke får noget at vide, hvad skal man? Skal vi nedlægge Beboerforeningen, skal vi finde os i sladder? Eller skal vi tage kampen og fortælle om, hvad vi er og hvad vi står for..

Vi oplevede nemlig også beboere som råbte efter et bestyrelsesmedlem der var nede og handle, vi oplevede sladder der havde til hensigt at få bestyrelsen til at fremstå splittet.

Vi oplevede at beboere talte med personalet på kontoret og fik beskeder, som vi havde aftale med Akelius om, blev holdt nede, indtil der var en ønsket løsning.

Nu kunne alle mødes og gyse,, Har du hørt, de blev opsagt to dage før nytår?? Hvilket gav grobund for en underskriftindsamling. Og hvem ville ikke have et fast personale ansat i Domus Vista… Det vil vi alle, og det blev vi så bevidst om, at det også var Akelius holdning den 6. februar. Men ville al denne virak forstyrre det egentlige, forhandlingerne mellem personalet, Deas og Akelius.?

Vi har siden i sommer holdt møder med Akelius og LLO om de forskellige problematikker vi er stødt på, samt det manglende samarbejde mellem os, Deas og Akelius.

Når vi rettede henvendelse til disse, udløste det ingen handling, selv om en sådan var påkrævet.

LLO påpegede at BR har fået/måtte påtage sig mange opgaver der burde være varetaget af Deas.

LLO tilbød os hjælp som beboerforening så vi forhåbentlig kunne få nogle redskaber til at komme videre på.

Vi afholdt endelig et nyt møde den 6. februar dette år hos LLO. Det var et møde som skulle give svar på de frustrationer bestyrelsen havde gået og tumlet med. Vi blev bekræftet i at året havde været arbejdsmæssigt hårdt for alle parter,, og at vi ikke havde fundet ud af hvordan vi skulle holde driftsmøder osv. Men som der blev sagt var der ikke ond vilje omkring fremtid og samarbejde udlejer og beboerbestyrelse imellem, og vi blev bekræftet i at der ikke er et alternativ til at have en beboerbestyrelse i dette hus. Vi havde også ud fra mødet fået oplysninger og svar på spørgsmål som beboerne måtte have.

Vi aftalte at intet kunne offentliggøres omkring de personalemæssige tiltag, og vi aftalte at Akelius meldte ud når det var faldet på plads. Vi som bestyrelse havde så ingen mulighed for at blande os i eller deltage i den spontant startede underskriftindsamling, vi ville ikke farve noget.

For vi var jo vidende om, at der var stærke kræfter i Akelius i gang med at få personalet frigjort fra Deas og den opsigelse som Deas havde begået, bestyrelsen var så heller ikke aktive i forargelsen, fordi vi vidste der var en løsning på vej, som alle ville kunne leve med.

Det lykkedes Akelius at få ansat 2 ud af 3 og tak for det til Udlejer.

Vi vil hermed så sige tak til Gül, som jo også har været en del af vicevært funktionen i mange år, men det syntes som om at han er helt glemt bort. Mange tak til Gül for den mangeårige indsats du har gjort for lejerne i Domus Vista.

Vi mangler nu ikke mere at få at vide hvordan vi holder møder, vi indkalder Akelius via deres administration, og de kommer så ud fra den aftalte dato.

Vi har valgt at tage dette ”møde referat” med i beretningen for 2017, fordi det ligesom hører sammen det hele, og en afslutning som er positiv, er jo altid god.

Akelius har opsagt samarbejdet med Deas, og vil i fremtiden selv stå for administrationen og driften af højhuset fra 2. sal. Dette skulle meget gerne give ro til os alle, og en hurtigere behandling af beboernes henvendelser.

Det sidste år har været præget af byggeri, støj, støv og håndværkere. Og diverse store arbejdsmaskiner, som til tider har gjort forholdene vanskelige når man skulle ud og ind af huset. Det er heldigvis ved at være slut.

Beboerne på 2. sal har været særlig udfordret sidste vinter, og igen i sommer hvor de ikke kunne komme ud på deres terrasser og har måttet fjerne alle deres effekter på deres terrasser. De måtte heller ikke lukke døren op grundet arbejder.

BR har i samarbejde med LLO søgt kompensation i huslejen for disse beboere. Dette lykkedes, med absolut ikke det beløb vi kunne have ønsket.

Byggeriet på første salen er færdigt. En hel del unge mennesker er flyttet ind. Vi vil her gøre opmærksom på at de ikke vil få adgang til højhuset. De vil få adgang til dør i port i parkeringskælderen, således at de kan komme i kælderrum samt cykelrum. Men kun i eget område.

Det nye medborgercenter er indviet. Og mange borgere bruger det flittigt.

Meny er udvidet. Det er blevet en stor og flot butik.

Nu venter vi på at se hvilke forretninger der kommer til at åbne i centeret.

Her i huset pågår der hele tiden renovering af lejligheder.

Der har i 2017 været:

28 Fraflytninger

22 Indflytninger

23 Moderniseringer

Fra 2014 til 2016 har der været 26 moderniseringer. (på 3 år)

Så næsten lige så mange på 1 år som de sidste 3 år.

Det har selvfølgelig medført utrolig mange støjgener på etagerne, ud over den støj byggeriet har medført. Der er lavet aftale med bygherre om hvornår de meget støjende arbejder må begynde (efter kl. 11).

Vi har også bemærket hvor meget svineri der er på gangene i denne forbindelse.

Aftalen er jo, at håndværkerne skal gøre rent efter sig, og også hos de beboere de skal have adgang hos. Dette vil der blive strammet op omkring.

Vi har ikke haft nogen huslejestigninger i 2017.

Lejestigningen som følge af stigning af skatter og afgifter, blev anderledes end varslet, idet grundskylden efterfølgende blev fastfrosset. Dette medførte en mindre nedsættelse i huslejen.

Sidste sommer nedlagde vi den månedlige kontortid hvor beboere kunne møde op personligt, og vi henviste til vores hjemmeside hvor man kunne kontakte os via mail. Dette har tilsyneladende haft en god effekt, idet vi har fået utrolig mange henvendelser. Vi forsøger at besvare hver enkelt hurtigt efter.

Vi vil gerne forblive samlet i bestyrelsen, og fortsætte vores samarbejde. Vi ser frem til et ny år med et godt samarbejde, og håber på at få noget indflydelse på de ting/ændringer der måtte komme, til gavn for os alle i huset.

Bestyrelsens sammensætning giver os mulighed for at mødes på tværs af hinanden og mødes i sociale relationer privat. Vi kan nævne nogle frokoster vi har haft i sommer, hvor vi godt kan sige at det gavner at mødes udenfor bestyrelseslokalet, man skaber relationer, som ikke kan opstå ud fra en dagsorden`s punkter.. Vi havde bl.a. en snak om, hvorfor vi er 5 bestyrelsesmedlemmer og ikke 3 som ministerens bekendtgørelse om beboerrepræsentation siger. Vi har trykt bekendtgørelsen som I kan læse når I har lyst… men vi tænkte så at 5 bestyrelsesmedlemmer er 2 for mange i forhold til bekendtgørelsens §4 stk.2. Vi har sendt brev til oplysning af problemet, og vi har fra LLO jurist fået besked på at vi er ”lovlige” så at sige med 5 bestyrelsesmedlemmer. Så længe antallet også er accepteret af udlejer…

Vi vælger fremover at køre ud fra bekendtgørelsens lovtekst, og fravælge de vedtægter som en gang er lavet for bestyrelsens virke. Vi føler os mest trygge under ministerens lovtekst, end ud fra vedtægter som ikke er stærke nok at læne sig op af i forbindelse med tvist osv. Idet bekendtgørelsen altid vil ”overrule” vedtægterne.

Vi har igennem årene sagt at vores interne ventilation er meget dårlig, der er mange beboere der generes af andres rygetrang og andres madlavning,, vi er bekendt med at man kan sætte et kulfilter i sin emhætte.. men hvordan retter det så op på rygetrangen og at ventilationen jo suger badeværelse osv. Og andre får så røgen ind. Især er det jo allergikere og ikkerygere, der er meget plaget af dette. Og man kan vel godt påstå, der er lov på hvordan alle skal agerer overfor rygere, og at man ikke skal udsættes for passiv rygning.

Men lige meget hvor og hvad man læser, så er vi ikke rigtig omfattet af nogen lov, vi er sådan set ilde stedt i forhold til den komplekse rygelov.

Men vi er jo oppeholdt af udlejer, men den går ikke, ifølge loven er vi i gråzonen.

Så det virker som en laaaang tur op ad bakke at få vores ventilation adskilt så rygere kan ryge i fred, og ikkerygere kan sove og bade i fred.

Det som foreløbig kan gøres er, at der laves en plan over hvem som har emhætter, der er egnet til kulfilter, og ud fra det kan der minimeres mad lugt gener… Men røg… den er svær at få bugt med,, rygere ryger jo hvor de bor, det er ikke forbudt,, den røg suges så op af badesuget og til dels køkkensug… Det som er det store issue er, hvorfor kan andre så lugte din røg?,, ja det må vel vise at der ikke er sug på helt til top, og den gamle lugt ryger ikke ud og den nye luft ryger ikke ind… Det hele cirkulerer internt.

Og, hvordan får vi så et velfungerende ventilationssystem..

Det vil være med i fremtidsvisionerne igen.

Med disse ord vil jeg slutte beretningen. Og ønske os alle et godt og roligt år, uden alt for mange udfordringer som det forgangne år har budt så rigeligt på.

Der var ingen bemærkninger til beretningen. Beretningen blev godkendt.

Pkt. 4:

Robert fremlagde regnskab for 2017. Robert redegjorde bl.a. for udgifter til beboermøde, stoleudlejning, aktierne falder, telefonudgifter til bestyrelsen (forbliver 2300,00 kr. pr. år pr. medlem). Robert gjorde opmærksom på, at 3 af bestyrelsesmedlemmerne arbejder fuldtid, og har derfor måttet tage fri eller feriedag for at deltage i vigtige møder i årets løb. BR har holdt en sommerfest og en julefrokost. Hvis nogen ønskede at se hele regnskabet, var de velkomne til at komme og kigge bagefter.

Regnskabet blev godkendt.

Pkt. 5:

Kontingent på 346,00 kr. pr. år blev fastsat og vedtaget.

Pkt. 6:

Der var kun indkommet 1 forslag og det var fra bestyrelsen. Thomas oplæste forslag om, at foreningens aktier kunne sælges, da de ikke rigtig giver noget overskud. Jytte fortalte, at bebyggelsen Domus Vista i år 2019 har 50 års jubilæum, og at man i den anledning kunne holde en fest for huset for pengene fra aktierne. Der var enighed om, at det var en god ide at fejre huset. Eventuelt en fest ude i haven. Der blev stemt ved håndsoprækning. Der var overvældende flertal for, at aktierne sælges og bruges til en fest for huset.

Pkt. 7:

Der skal følges op på nogle ting. Der er en 10-års vedligeholdelsesplan som Akelius skal følge. Der skal bl.a. males på etagerne. Referat fra 10-års planen er blevet sendt ud med et tidligere nyhedsbrev. En gang om året skal udlejer, ifølge loven, præsenterer en 10-års vedligeholdelsesplan for Beboerforeningen. Dette skal være inden den 1/7. Akelius vil følge 10 års planen, men der kan komme uforudsete ting som gør, at man må ændre i planen.

Bemærkninger/ønsker fra beboere:

Lisbeth 15/15: Ville gerne have 10-års planen defineret. Det blev oplyst, at den kom ind i lejeloven i 2015. Det er udlejer der udfærdiger den.

Beboer ønsker vedligehold af altan. Der er alger og meget snavset.

Henrik 02/03: Oplyste, at vedligeholdelse som er inkluderet i huslejen, ikke giver huslejestigning.

Jette 10/12: Oplyste, at der siver luft ind ved radiatorer i sprækkerne, så det trækker meget.

Lisbeth 15/15 Anmodede om pauser i renoveringen af lejlighederne, da der altid er for meget støj.

Akelius svarede på diverse spørgsmål:

Vedrørende altanerne, så er der en dialog i gang med beboerrepræsentationen. Altaner/facader bliver renoveret inden for 3 år (Iflg. 10- års planen). Det vil koste 50 mill. kr. Træk skyldes utætte vinduer. De forventes udskiftet indenfor de næste 3-5 år sammen med renovering af facaderne. Maling af gangene bliver samtidig med udskiftning af rørene på gangene. Der bliver en gang/etage som prøve for at se farve, pris osv. Der bliver ikke pause på renovering af lejligheder, de skal renoveres og genudlejes hurtigst muligt.

Pia 15/11: Bliver der huslejestigning ved facaderenovering/vinduer? Svar: Hvis loven giver tilladelse til huslejestigning, så vil den stige. Hvis det er forbedring, så kan der ske huslejestigning Hvis det er almindelig vedligeholdelse, så kan der ikke ske huslejestigning. LLO skal nok holde øje med at det foregår efter reglerne.

Hannibal 3/3: Håber reglerne med hensyn til at bore bliver bedre og bliver overholdt. Der bores meget tidligt og meget sent. Akelius forsikrer, at det ikke er deres håndværkere der borer kl. 22 om aftenen. Der er de slet ikke på ejendommen. Det er beboere der ikke følger reglerne. Der opfordres til, at alle følger reglerne omkring støj i ejendommen. Reglerne bør være blevet udleveret sammen med lejekontrakt. Brevsprækkerne i dørene giver lugtgener på gangene. Det er både mados og rygning. Strygerulle bliver ej repareret efter mange opfordringer. Vaskemaskiner virker ikke på skift. Det kunne være der skulle en ordentlig gennemgang af vaskefaciliteterne til. Oplyste desuden, at der kommer et fitness/yoga center og en kæledyrsbutik nede i stueetagen.

Robert opfordrede alle til at ”gribe i egen barm” med hensyn til at bore i egen lejlighed. Der er regler for dette i vores husorden, som blev uddelt til alle sammen med indkaldelsen til dette møde. Vis hensyn til hinanden, og overhold disse regler.

Dennis fra Akelius, som står for ombygningsarbejderne i huset, sagde at der var en fast aftale med håndværkerne, om at nedrivning af badeværelser ikke må ske før kl. 11.00. Man tilstræber at nedrivning af en lejlighed skal ske den første uge. Man er velkommen til at kontakte Dennis ved problemer omkring håndværkerne.

Iris 18/10: Avis/reklame reolen nede i forhallen er en skændsel. Der er altid rod og det flyder ud over det hele med aviser og reklamer som folk sorterer fra. Kan der ikke findes en anden løsning? Iris opfordrer alle til at holde pænt i forhallen. Det er der alle kommer ind og får første indtryk af vores ejendom.

Beboer ønskede individuelle regninger på el. Varmen er individuel, så kan el vel også blive det.

Henrik 02/03: 2.sal har individuelle el-målere, det er absolut ingen fordel, det er meget dyrere.

Pkt. 8:

Dirigenten, Claus Højte, meddelte at den nuværende beboerbestyrelse foreslår at man undlader suppleanterne, ud fra den betragtning, at der allerede er 5, og ud fra bekendtgørelsen, skal der være 3, og at der ikke har været brug for suppleanter. Hvis folk er enige i det, falder punkt 9 ud. Der var ikke nogen der have noget imod at vi undlod at vælge suppleanter.

Den samlede bestyrelse blev enstemmigt genvalgt. Bestyrelsen består således af:

Charlotte Dræger 25/02

Thomas Pedersen 21/07

Robert Schæbel 25/10

Jytte Kristensen 15/09

Allan Fyrstlev 19/04