Husorden

Når man vælger at bo i en ejendom, hvor man bor relativt tæt, kan det ikke undgås, at beboerne fra tid til anden i mindre eller større grad, kan høre hinanden. Mennesker har forskellige adfærdsmønstre og man er nødsaget til i et vist omfang, at acceptere dette. Enhver beboer bør dog udvise adfærd med behørig respekt for ejendommen og de øvrige beboere, ligesom der jf. husordenen skal vises et særligt hensyn i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 8.00.

Naboskab

Der skal vises hensyn til naboerne, blandt andet ved at respektere nedennævnte:

 • Støjende adfærd og leg på fællesarealerne er ikke tilladt
 • Der skal udvises hensyn ved udøvelse og afspilning af musik og ved brug af fjernsyn
 • Der skal udvises særligt hensyn i tidsrummet mellem kl. 23.00 og kl. 08.00
 • Anvendelse af boremaskine og andre støjende værktøjer, må kun benyttes på hverdage mellem kl. 08.00 og kl. 19.00 samt lørdage, søn- og helligdage mellem kl. 11.00 og kl. 14.00
 • Der skal udvises hensyn ved afholdelse af fester og lignende. Det anbefales at underrette omgivelserne på forhånd.   En orientering til naboerne kan alene give en større forståelse, men tilsidesætter dog ikke ejendommens husorden

 

Affald

Affald må kun kastes i affaldsskakten i lukkede plastposer. Skaktlågen skal lukkes efter hvert indkast.

Flasker og glas må ikke kastes i skakten, men skal i de opstillede containere, der er anbragt foran indgangen til supermarkedet.

Aviser, pap, metal, restaffald med videre skal henkastes i de respektive containere i P-kælderen.

Miljøaffald, el-artikler, maling, kemikalier med videre må kun henstilles på den af ejendomskontoret anviste plads.

 

Altangangene

Altangangene tjener det ene formål, at fungere som alternativ flugtvej i tilfælde af, at husets indvendige korridorer er blokeret af ild og røg.

For at altangangene kan opfylde funktionen som flugtvej, er det et krav fra brandvæsenet, at altangangene altid er ryddet og fri for forhindringer. Der må ikke hensættes nogen former for effekter på altangangene.

Følgende skal derfor overholdes:

 • Der må ikke opsættes nogen form for adskillelse på altangangene
 • Der må ikke placeres blomsterkummer, urtepotter, borde, stole og lignende
 • Der må ikke henstilles affald og altangangene må i øvrigt ikke bruges til opbevaringsplads under nogen form
 • Det er ikke tilladt at kaste cigaretter eller andet ud fra altangangen
 • Det er ikke tilladt at sætte antenne/parabol op på altangangen
 • Det er ikke tilladt at ryste eller banke tæpper med videre ud over altanen
 • Altangangene må ikke benyttes til luftning af husdyr

Af hensyn til ren– og vedligeholdelse af altangangene gælder følgende:

 • Beboerne må ikke selv foranledige udført malerarbejde af betonoverflader eller andre udvendige vedligeholdelsesopgaver
 • Tæpper, fliser, klinker eller anden belægning må ikke lægges på altangangen

 

Bankestativ

Det er alene tilladt at banke tæpper og lignende på bankestativet, som er opstillet på syd-østsiden af huset.

 

Boldbanen

Brugen af banen er ikke tilladt mellem kl. 21.00 og kl. 08.00.

 

Cykler

Cykler skal anbringes i de opstillede cykelstativer eller i en af de 5 cykelkældre.

Det er ikke tilladt at medtage eller stille cykler i centret eller ved indgangene hertil.

Det er ikke tilladt at henstille cykler i P-kælderen eller at medtage dem i elevatorerne.

 

Flytteelevator

Flytning af indbo må kun foregå med flytteelevatoren. Nøgle udleveres fra ejendomskontoret.

Flytninger kan foregå alle hverdage dog ikke i tidsrummet mellem kl. 16.00 og kl. 18.00.

Ved flytning om lørdagen må der ikke startes før kl. 14.00. Ved flytning søn– og helligdage må der først startes kl. 10.00.

 

Fodring

Det er ikke tilladt at fodre vildkatte, ræve, fugle eller andre dyr på fællesarealerne.

På grund af sundhedsfaren er det ikke tilladt at fodre duer og andre fugle på og fra altangangene.

 

Husdyr

Generelt tillades dyrehold ikke i Domus Vista, dog er det tilladt at holde indekat.

Betingelserne for kattehold er som følger:

 • Kattens tilstedeværelse i Domus Vista må ikke medføre gener for de øvrige beboere
 • Katten skal være øremærket efter lovens krav, senest når den er 6 måneder gammel
 • Katten skal være neutraliseret
 • Kattegrus skal indpakkes omhyggeligt og lægges i affaldscontaineren i kælderen

Det er ikke tilladt at holde hund i Domus Vista.  Der gives dog ved særlig ansøgning dispensation til at holde servicehunde.

Da hundehold ikke er tilladt, må man selvfølgelig heller ikke passe andres hunde i længere perioder.  såfremt en lejer for en kort periode (få dage) skal passe en hund, bedes inspektøren orienteret.

Hunde der færdes på fællesarealerne, skal være i snor.

 

Rygning på fællesarealer

Der skal tages hensyn til hinanden, også når det gælder rygning.  Følgende skal derfor overholdes:

 • Rygning på indendørs fællesarealer og gange er ikke tilladt. Cigaretrøg må derfor ikke forekomme på indendøres fællesarealer
 • Rygning på altangangene må kun ske under hensyntagen til omgivelserne og må ikke være til gene for andre

Beboere, der føler sig generet af medbeboere, bør indledningsvis rette henvendelse til den pågældende og gøre opmærksom på, at den adfærd der udøves, er til gene. Det er til alles interesse, at sådanne situationer løses i mindelighed. Ved gentagelse kan der rettes skriftlig henvendelse til administrator.

 

21.04.2015