15/5 2023

Beboerrepræsentationen Domus Vista
Nordens Plads 4, 2/15 2000 Frederiksberg
Beboerrepræsentationen indkalder hermed til ordinært beboermøde

Onsdag den 24/5 2023 kl. 19.00-21.00
Beboermødet afholdes i Frederiksberghallerne
Jens Jessens Vej 20

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Valg af referent
 3. Beboerrepræsentationens beretning
 4. Godkendelse af regnskaber 2021
 5. Fastsættelse af kontingent
  a. Kontingentet følger den lovbestemte sats i lejelovgivningen. (Maximum-satsen er pt. 550 kr. årligt pr. lejemål)
 6. Fremtidig virksomhed
 7. Valg af beboerrepræsentanter
  Charlotte Dræger modtager genvalg
  Robert Schæbel modtager genvalg
  Dorte Svarre modtager genvalg
 8. Valg af 1-2 suppleanter
 9. Valg af Revisor
  Hans Kristensen modtager ikke genvalg
 10. Evt.

Adgang til mødet har beboere i ejendommen, udlejer og dennes repræsentanter. Hvert lejemål har 1
stemme, og der kan stemmes ved fuldmagt.
Der vil blive sat fuldmagter i vores holder ved elevatorerne.
Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflertal blandt de fremmødte eller der deres befuldmægtigede.

Venlig hilsen Beboerrepræsentationen